Regulamin serwisów internetowych

Regulamin serwisów internetowych i polityka cookies dimplex.pl, glendimplex.pl, dimplex24.pl, bok.dimplex24.pl

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisów internetowych: dimplex.pl, glendimplex.pl, dimplex24.pl, bok.dimplex24.pl oraz świadczenia usług w ramach ww. serwisów. Regulamin reguluje również politykę cookies.
 2. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
  1. Dimplex – Glen Dimplex Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: Obornicka 233 w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000187242, NIP: 7811670985, REGON: 639764702,
  2. Serwis – serwis internetowy: dimplex.pl, glendimplex.pl, dimplex24.pl, bok.dimplex24.pl wraz z jego funkcjonalnościami dostępny pod ww. adresem prowadzony przez Dimplex,
  3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych/ osoba prawna/jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Serwisu,
  4. Produkt – oferowany do sprzedaży i prezentowany przez Dimplex za pośrednictwem Serwisu towar,
  5. Rejestracja – założenie konta przez Użytkownika w Serwisie Dimplex przez podanie danych niezbędnych korzystania z Serwisu,
  6. Materiały - wszelkie materiały, nazwy, rysunki, zdjęcia, filmy, loga, treści lub ich części znajdujące się w Serwisie,
  7. Konto – udostępnione Użytkownikowi zarejestrowanemu w Serwisie miejsce na serwerze, do którego Użytkownik wprowadza swoje Dane osobowe i w ramach, którego Dimplex administruje Danymi osobowymi. W ramach Konta Użytkownik zarejestrowany, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, uzyskuje możliwość wprowadzenia danych korzystając z jego funkcjonalności, zapewnianych przez Dimplex,
  8. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne tj. z dnia 23 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 576),
  9. Ustawa - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344),
  10. Usługa – usługa obejmująca formularz kontaktu dla inwestora, klienta, profesjonalisty, świadczona drogą elektroniczną przez Dimplex na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu i inne wykonywane przez Dimplex świadczenia w ramach Serwisu na rzecz Użytkownika, które realizowane są poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych bez jednoczesnej obecności stron umowy,
  11. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
 3. Regulamin obejmuje swoim zakresem następujące usługi: udostępnienie formularzy kontaktu: dla inwestora, klienta, serwisanta, instalatora, udostępnienie formularzy zgłoszeń: pierwszego uruchomienia urządzenia, przeglądów i napraw urządzeń, potwierdzeń i sprawdzania statusów zgłoszeń, wniosku o przedłużenie gwarancji, składanie ofert handlowych zakupu produktów, dostęp do bazy produktów i części zamiennych, newsletter, pomoc w korzystaniu z Serwisu i innych usług świadczonych przez Dimplex na podstawie odrębnych umów.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Administrator udostępnia Użytkownikom dostęp do treści Serwisu Internetowego.
 6. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom korzystającym z Serwisu Internetowego nieodpłatnie za jego pośrednictwem, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu Internetowego, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 8. Warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego jest zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem, Polityką Cookies i Polityką Prywatności oraz ich akceptacją.
 9. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.
 10. Od chwili potwierdzenia akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności dokonanej przy rejestracji Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest postępować zgodnie z postanowieniami tych regulacji.
 11. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje opisanych poniżej warunków korzystania z Serwisu, powinien niezwłocznie zaprzestać dalszego korzystania z Serwisu oraz usunąć wszelkie informacje lub dane pozyskane w związku ze skorzystaniem z Serwisu.
 12. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 13. W określonych podstronach Serwisu, w ramach zamawianych przez użytkowników Usług, Dimplex publikuje formularze kontaktowe gromadzące dane osobowe lub/oraz formularze i mechanizmy generujące dane oraz kody (tokeny) niezbędne do identyfikacji, uwierzytelnienia i obsługi zgłoszeń. Zasady gromadzenia i wykorzystania danych osobowych określone są broszurze informacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych zgodnej z RODO.

Rejestracja
§ 2

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i wymaga zatwierdzenia przez Administratora.
 2. W wyniku Rejestracji zostaje utworzone Konto Użytkownika, przyporządkowane do wskazanych przez Użytkownika kategorii.
 3. Rezultatem prawidłowo przeprowadzonej Rejestracji jest utworzenie Konta Użytkownika przyporządkowanego do wskazanej w toku dalszej rejestracji nazwy (firmy) Użytkownika. Dostęp do Konta Użytkownika jest uzyskiwany na podstawie hasła i adresu e-mail podanego w toku rejestracji.
 4. Dane i informacje zawarte na Koncie Użytkownika są zgodne z danymi i informacjami wskazanymi w formularzu wypełnianym podczas Rejestracji. Użytkownicy są obowiązani aktualizować dane i informacje niezwłocznie w przypadku ich późniejszych zmian.
 5. Użytkownicy są obowiązani aktualizować dane i informacje niezwłocznie w przypadku ich późniejszych zmian.
 6. Użytkownicy nie mogą usuwać w części lub całości danych i informacji zawartych na Koncie Użytkownika ani posługiwać się w toku czynności podejmowanych w ramach Serwisu niepełnym bądź nieaktualnymi danymi.
 7. Użytkownik może mieć więcej niż jedno Konto Użytkownika. Konto Użytkownika jest niezbywalne.
 8. Zabronione jest:
  1. korzystanie z Konta Użytkownika przez innych Użytkowników,
  2. udostępnianie swojego Konta Użytkownika innym Użytkownikom,
  3. zamieszczanie treści o charakterze reklamowym bądź ogłoszeniowym, w szczególności zachęcających do poszukiwania kontrahenta, prowadzenia negocjacji i zawierania transakcji poza Serwisem.
 9. Konto Użytkownika nie jest tworzone w przypadku rejestracji zgłoszeń związanych z procedurą uruchomienia, napraw i przeglądów urządzeń oraz sprawdzania statusów tych zgłoszeń.

Warunki techniczne
§ 3

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Użytkownicy powinni:
  1. dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz umożliwiającym korzystanie z przeglądarek typu: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; rozdzielczość ekranu - minimalna to 1024 x 768 pikseli,
  2. posiadać aktywne konto e-mail,
  3. dysponować włączonym/i skryptami Java Script
  4. dysponować włączoną (aktywną) obsługą plików Cookies.
 2. Dodatkowo wskazuje się, że korzystanie z aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z poniższych systemów: Android, iOS.
 3. Korzystanie z Serwisu za pomocą sprzętu niespełniającego wyżej określonych minimalnych wymagań może powodować ograniczenie lub brak niektórych funkcjonalności Serwisu.
 4. Użytkownicy niezwłocznie informują Dimplex o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w pracy Serwisu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać ewentualnych powiadomień dostarczanych przez Dimplex, które odnoszą się do poprawnego korzystania z Serwisu.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych: loginu i hasła dostępu do Serwisu oraz innych danych i kodów (tokenów) otrzymanych od Dimplex.
 7. Serwis może zawierać linki do innych, aniżeli Dimplex stron internetowych, które działają niezależnie od Dimplex i nie są kontrolowane przez Dimplex. Linki do innych stron internetowych są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane przez te strony internetowe albo gromadzone za ich pośrednictwem.

Zasady korzystania z Serwisu
§ 4

 1. Dimplex zastrzega sobie możliwość przejściowego ograniczenia dostępu do Serwisu w przypadku awarii serwera lub z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnej konserwacji, przeglądu lub rozbudowy serwera lub Serwisu.
 2. Dimplex zastrzega sobie prawo do zmian w treściach publikowanych w ramach Serwisu, czy też do zmian funkcjonalności Serwisu w przypadku zmiany profilu działalności gospodarczej, zmian stosowanego oprogramowania i platform zewnętrznych, czy też zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Dimplex oświadcza, że korzystanie z Serwisu może być przerwane także w przypadku pojawienia się awarii niezależnych od Dimplex, tj. szczególnie awarii dotyczących usług i zasobów informatycznych, usług hostingowych i aplikacji dostarczanych przez partnerów Dimplex. Dimplex będzie usuwał wszystkie ww. awarie bez zbędnej zwłoki.
 4. Dimplex nie udziela gwarancji w zakresie dostępności Serwisu oraz aplikacji.
 5. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i dostępnych treści, narzędzi można zgłaszać ustnie w siedzibie Dimplex, pisemnie na adres siedziby Dimplex lub w formie elektronicznej na adres: office@dimplex.pl Odpowiednie adresy, w tym adresy poczty elektronicznej, oraz numery telefonów wskazane są w Serwisie.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Dimplex pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Bezpieczeństwo korzystania z Serwisu
§ 5

 1. Bezwzględnie zabronione jest:
  1. zamieszczanie, przekazywanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji, danych, materiałów lub treści za pośrednictwem niniejszego Serwisu, które mogą być szkodliwe, obsceniczne, oszczercze lub w inny sposób niezgodne z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami lub które mogą spowodować naruszenie praw innych osób,
  2. korzystanie z oprogramowania, programów lub urządzeń do zakłócania lub próby zakłócenia działania lub funkcjonalności Serwisu, w tym między innymi poprzez przesyłanie lub udostępnianie w jakikolwiek sposób plików zawierających uszkodzone dane lub wirusy,
  3. zmienianie lub modyfikowanie wyglądu lub układu Serwisu lub kodu źródłowego strony internetowej na której Serwis się znajduje,
  4. tworzenie hiperłączy do Serwisu, bez uprzedniej pisemnej zgody Dimplex.
 2. Dimplex jest upoważniony do zablokowania i usunięcia konta Użytkownika, przerwania procedury przetwarzania zgłoszenia lub rozwiązania Umowy z Użytkownikiem w przypadku, gdy Użytkownik naruszy Regulamin, dostarczy treści o charakterze bezprawnym, naruszy prawa własności intelektualnej Dimplex, naruszy zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z Serwisu lub naruszy przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Za treści o charakterze bezprawnym uznaje się przede wszystkim treści: wulgarne i obraźliwe, nawołujące do nienawiści, propagujące ideologie totalitarne, treści zachęcające do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
 4. Za działania bezprawne należy rozumieć w szczególności zachowania polegające na:
  1. dopuszczeniu się czynu zabronionego pod groźbą kary za przestępstwo lub wykroczenie, a także przestępstwo lub wykroczenie skarbowe mające związek z Serwisem,
  2. próbie łamania haseł i loginów innych Użytkowników, a także działania dążące do uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkowników,
  3. ingerencji w strukturę Serwisu, np. poprzez próbę łamania kodu, czy też wprowadzania wirusów lub innych programów mających na celu usunięcie lub uszkodzenie zasobów Serwisu,
  4. próbie dokonywania zmian lub usuwania treści publikowanych w ramach Serwisu,
  5. dopuszczeniu się innego rodzaju działań, które w sposób oczywisty naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, czy też zasady współżycia społecznego.
 5. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Dimplex, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: office@dimplex.pl
 6. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. korzystania z aplikacji, programów lub Materiałów znajdujących się w Serwisie w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub niezgodnie z funkcjami aplikacji lub programu, zarówno podczas korzystania z nich, jak i przy użyciu obcego oprogramowania lub aplikacji niebędących częścią Serwisu,
  2. korzystania z aplikacji lub programów znajdujących się w Serwisie w celu stworzenia nowego oprogramowania lub innej formy technologii opierających się na podstawowych funkcjach aplikacji lub programu znajdującego się w Serwisie lub korzystających z ich funkcji na dowolnym etapie projektowania lub testowania nowego oprogramowania lub innej formy technologii,
  3. wykorzystywania aplikacji, programów lub materiałów znajdujących się w Serwisie w celu komercyjnym oraz w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści materialnych.

Zasady odpowiedzialności
§ 6

 1. Dimplex nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Dimplex nie ma wpływu.
 2. Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Serwisu. Dimplex nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu.
 3. Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika.
 4. Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Dimplex.
 5. Treści zamieszczone w Materiałach zawartych w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.
 6. Wszelkie informacje handlowe zawarte w szczególności w Materiałach stanowią ofertę świadczenia usług lub ofertę sprzedaży.
 7. Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność i aktualność informacji zawartych w Serwisie.

Polityka Cookies
§ 7

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w Plikach Cookies.
 2. Pliki Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie Plików Cookies może odczytać tylko Dimplex oraz - ze względów technicznych - zaufani partnerzy z których technologii korzysta Dimplex.
 3. Pliki Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu. Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 4. Operator Serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika Pliki Cookies oraz mającym do nich dostęp.
 5. Operator Serwisu wykorzystuje Pliki Cookies w celu:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika (przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę Serwisu),
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników(analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  3. możliwości logowania do Serwisu;
  4. utrzymania logowania Użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu.
 6. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 7. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę Plików Cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 8. Zmiana ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika może ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Serwisu.
 9. W zależności od wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalacje Plików Cookies może się różnić.

Prawo własności przemysłowej i prawa autorskie
§ 8

 1. Aplikacja, strona internetowa Serwisu, w tym jej zawartość, treść, kształt podlega ochronie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Prawo do Aplikacji, strony internetowej Serwisu oraz Materiałów prezentowanych w Serwisie, przysługują Dimplex i są objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej tj. z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 324).
 2. Przeglądanie i/lub wykorzystywanie Materiałów przez Użytkowników jest dopuszczalne wyłącznie do celów wskazanych w niniejszym Regulaminie i wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest prawnie niedozwolone.
 3. Korzystanie z Materiałów udostępnionych w Serwisie nie powoduje nabycia przez Użytkowników praw do tych utworów.
 4. Publiczne prezentowanie Materiałów, ich kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, publikowanie, wyświetlanie, utrwalanie, bądź wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących do celów komercyjnych, jest zabronione, o ile nie zostanie udzielona w tym zakresie pisemna pod rygorem nieważności zgoda Dimplex.
 5. Serwis, w tym Materiały w nim zamieszczone, w całości lub we fragmentach, w tym teksty, dokumenty, grafiki, nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez wyraźniej pisemnej zgody Organizatora (udzielonej pod rygorem nieważności).
 6. Użytkownik wykorzystujący Serwis, w tym Materiały w nim zamieszczone, w celach innych niż wskazane w Regulaminie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, w tym podlega wszelkim sankcjom prawnym przewidzianym w przypadkach naruszenia praw autorskich.
 7. Dimplex udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Materiałów Dimlex zamieszczonych w Serwisie oraz licencji na korzystanie z Serwisu na zasadach wskazanych poniżej. Licencje te udzielane są jako licencje niewyłączne, na czas nieoznaczony.
 8. Licencje upoważniają do korzystania z Materiałów Dimplex zamieszczonych w Serwisie oraz do korzystania z Serwisu bez prawa do udzielania sublicencji na następujących polach eksploatacji: wprowadzenia do pamięci komputera/telefonu i/lub wyświetlania na komputerze/telefonie.

Postanowienia końcowe
§ 9

 1. Dimplex zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu.
 2. Dimplex będzie informował Użytkowników o zmianach w treści Regulaminu zamieszczając komunikat w Serwisie oraz wysyłając informację o zmianie drogą mailową.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie.
 4. Brak ważności jakichkolwiek postanowień Regulaminu nie narusza ważności jego pozostałych postanowień.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawa.
 6. W przypadku umów zawieranych z obywatelami Państw innych niż Rzeczpospolita Polska oraz podmiotami mającymi siedzibę poza terytorium Polski, prawem właściwym jest prawo polskie.
 7. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy sąd właściwy dla siedziby Dimplex.