Broszura

Broszura informacyjna RODO

Z tego dokumentu dowiedzą się Państwo, po co zbieramy Państwa dane i co z nimi robimy.

 1. Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych i z kim kontaktować się w tej sprawie

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Glen Dimplex Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Obornicka 233, 60-650 Poznań), zwana dalej jako Glen Dimplex Polska.
  Mogą się Państwo z nami skontaktować:

  • listownie - Glen Dimplex Polska sp. z o.o., ul. Obornicka 233, 60-650 Poznań.
  • pocztą elektroniczną – office@dimplex.pl
 2. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane

  Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz polskimi przepisami, które dotyczą ochronydanych.
  Państwa dane możemy przetwarzać:

  • aby zawierać lub wykonywać umowy zawarte z Państwem lub z Państwa udziałem lub
  • aby wypełniać obowiązki prawne, lub
  • w celu wynikającym z naszego prawnie uzasadnionego interesu, lub
  • na podstawie Państwa zgody.
 3. W jakich sytuacjach przetwarzamy Państwa dane i przez jaki czas

  Państwa dane przetwarzamy w związku z prowadzoną przez Glen Dimplex Polska działalnością gospodarczą, w szczególności w celu:

  • zawierania i wykonywania umów przez nas na Państwa rzecz lub osób, na rzecz których Państwo działają, w tym umożliwienia prowadzenia korespondencji z Glen Dimplex Polska oraz umożliwienia kontaktu telefonicznego.

   Czas przetwarzania danych: przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

  • przeprowadzenia procesu reklamacyjnego, w tym rozpoznawania skarg, wniosków i reklamacji (z tytułu gwarancji/rękojmi).

   Czas przetwarzania danych: przez okres 12 miesięcy po terminie upływu gwarancji/rękojmi lub do czasu rozliczenia reklamacji.

  • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, co m.in. dotyczy:
   • prowadzenia działań marketingowych (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

    Czas przetwarzania danych: do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu w tym zakresie. W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail każdorazowo pozyskujemy zgodę na taki rodzaj komunikacji.

   • kontaktowania się i udzielenia odpowiedzi na zapytania w formularzu kontaktowym.

    Czas przetwarzania danych: przez czas niezbędny do wyjaśnienia kwestii zawartych przez Państwa w formularzu kontaktowym.

   • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

    Czas przetwarzania danych: przez okres obowiązywania umowy i przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

  • archiwizowania dokumentów.

   Czas przetwarzania danych: przez okres przedawnienia roszczeń lub wynikający ze szczególnych obowiązków prawnych.

  • prowadzenia rekrutacji.

   Czas przetwarzania danych: do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

  • zarządzania zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami.

   Czas przetwarzania danych: zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez 50 lub 10 lat. Umowy cywilnoprawne będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

  • wypełniania obowiązków prawnych, np. w zakresie prawa podatkowego.

   Czas przetwarzania danych: przez okres wynikający z obowiązku prawnego.